SEGEM'in sınav ücreti tartışılıyor

SEGEM, Sigorta Tahkim Komisyonu Hayat Dışı Branşı Sigorta Hakemliği ve İtiraz Hakemliği için sınav açtı. Sınav aralık ayında yapılacak sınav ücretinin 1.250 lira olması sektörde tartışmalara neden oldu

  • İçerik
  • Yorum
  • Yayınlanma: 10.10.2021 - 22:51
    Son Güncelleme: 22.09.2022 - 02:56

Sigortagundem.com / ÖZEL HABER

SEGEM, Sigorta Tahkim Komisyonu'na yeni hakemler almak için dönem dönem sınav yapıyor. Genelilkle her yıl yapılan sınavlar bazen de iki yılda bir yapılıyor. 50 sorunun sorulduğu sınavda (25'i sigorta sektörü: 25'i de hukukla ilgili olduğu söyleniyor)  70 ve üzeri puan alanlar Sigorta Tahkim Komisyonu'nda hakemlik yapmaya hak kazanıyor. Böylece kendileri için yeni bir gelir kapısı açılıyor.

50 bin lira ek gelir

Sınavda başarılı olanlar için bazılarına göre ayda 20 bin, bazılarına göre ise ayda 50 bin lira ek gelir kapısı aralanıyor. Tabi ek gelir yüksek olunca sigorta sektörüyle yakından uzaktan biraz ilgisi olan herkes bu sınavı geçmek ve hakem olmak istiyor. Özellikle sigorta sektöründe çalışanlar ve avukatlar bu sınava sürekli başvuruyor. Bu arada sınav da kolay değil. Sektörde yöneticilik yapan çok sayıda kişinin girip de kazanamadığı biliniyor. 

SEGEM, masraflar için sınav ücreti mi alıyor, yoksa bu sınavı gelir kapısı olarak mı görüyor' 

Evet konumuz sınav ücreti. SEGEM bu yıl da 18 Aralık'da yeni bir sınav yapacak. Sınav ücreti ise 1.250 lira. Öte başı 50 sorunun sorulduğu bir saat sürecek bir sınav için 1.250 lira ücret alınması sektörde tartışmalara neden oldu. Her sınava 500 kişi girse 600 bin lira gibi bir ücret toplanıyor. Bu da da sınava girenleri doğal olarak rahatsız ediyor bizden söylemesi. Bazıları 'SEGEM, masraflar için sınav ücreti mi alıyor, yoksa bu sınavı gelir kapısı olarak mı görüyor' demeye başlamışlar. Malum sınava girenlerin yarısı avukat olunca bizde de uyaralım istedik. 

Meraklıları için sınav ile ilgili duyuru aşağıda yer alıyor...

2021 HAKEMLİK SINAVI (Hayat Dışı Branşı Sigorta Hakemliği ve İtiraz Hakemliği) SINAV DUYURUSU VE BAŞVURU KILAVUZU Hayat dışı branşında sigorta hakemi ve itiraz hakemi listesine kaydolmak üzere 18.12.2021 tarihinde sınav yapılacaktır. İki sınav aynı anda yapılacağından, adaylar yalnızca birine girebileceklerdir. Alınacak hayat dışı branşı sigorta hakemi kontenjanı 75, itiraz hakemi kontenjanı 15 olarak belirlenmiştir. Sınav sonucunda 70 ve üzeri puan alan adaylardan puan sıralamasına göre yukarıda belitilen kontenjanlar kadar aday ilgili sınavda başarılı olmuş sayılır. Başarılı sayılan son aday ile aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da başarılı olmuş sayılırlar. Sınava girmek isteyen adaylar, gerekli belgelerle Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuracaklardır. Belgeleri tam olan ve sınava girmek için gerekli şartları taşıdığı tespit edilen adaylar, Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)’in internet sitesinden duyurulacak ve sınav için Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)’e başvurarak sınava gireceklerdir. Sınav için Sigorta Tahkim Komisyonuna ve SEGEM’e başvuru tarihleri, başvuru yeri, adaylarda aranan nitelikler, adaylardan istenen belgeler ve sınava ilişkin süreç aşağıda açıklanmıştır.

1-SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NA BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ: Sınava girmek isteyen ve aşağıda 2 numaralı maddede belirtilen nitelikleri taşıyan adaylar, aşağıda 3 numaralı maddede belirtilen belgelerle birlikte 25.08.2021 – 17.09.2021 tarihleri arasında Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuracaklardır. 17.09.2021 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta/kargo ile yapılan başvurularda 17.09.2021 tarihinden sonra Komisyona ulaşan başvurular işleme alınmayacaktır. Sigorta Tahkim Komisyonu’nun adres ve iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir: Sigorta Tahkim Komisyonu: Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. Rainbow Plaza No: 4 Kat:3 34662 ÜSKÜDAR / İSTANBUL TEL: 0216 651 65 65 FAKS: 0216 651 42 22

2-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER: Sigorta hakemliği ve itiraz hakemliği sınavına, aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan kişiler girebilecektir. Adaylar sınavlardan yalnız biri için başvuru yapabilirler. Aday hangi sınava girmek istiyorsa o sınava ilişkin başvuru formunu doldurup gerekli belge ve bilgileri başvuru formu ile birlikte Komisyon’a vermelidir. Adayların; 1-Malî güç dışında sigorta şirketi ve reasürans şirketi kurucularında aranan nitelikleri taşıması, a) Müflis veya konkordato ilan etmiş olmaması, b) Tasfiyeye tâbi tutulan finansal kuruluşlarda ve hakkında 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 20 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri uygulanan sigorta şirketlerinde oy hakkının ya da sermayesinin doğrudan veya dolaylı yüzde on ve daha fazla bir oranda veya bu oranın altında olsa bile denetim ve yönetime etkili olabilecek şekilde denetim ve yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren pay sahibi olmaması, c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî para cezasına mahkûm edilmemiş yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olması, 2) En az dört yıllık yüksek okul mezunu olması, 3) Sigorta hukukunda en az beş yıl veya sigortacılıkta en az on yıl (itiraz hakemliği için başvuran adayların sigorta hukukunda en az on yıl veya sigortacılıkta en az oniki yıl) deneyim sahibi olması ve bu deneyimin kesintisiz olması gerekir. Sigortacılıkta en az on yıl (itiraz hakemliği için başvuran adayların en az oniki yıl) kesintisiz deneyim şartının sağlanmasında; 1) Sigortacılığa ilişkin düzenleme, denetleme ve uygulama alanlarında görev yapan ve mesleğe özel yarışma veya yeterlik sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan memurların, 2) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinde genel müdür veya asli görevi aktüerya, teknik, hasar veya hukuk birimlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olanların ve bu birimlerde görev yapanların, 3) Birlikte veya sigortacılıkla ilgili özellikli kuruluşlarda genel müdür, genel sekreter, kurum müdürü veya aktüerya, teknik, hasar veya hukuk birimlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı, genel sekreter yardımcısı, kurum müdür yardımcısı veya koordinatör, raportör olarak görev yapanlar ile başka unvanlarla anılsa da bunlara denk unvana sahip görev yapanların, 4) Özel kanunlarına göre sigortacılık faaliyetinde bulunan diğer kuruluşlarda genel müdür veya asli görevi aktüerya, teknik, hasar veya hukuk birimlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev alanlar ile bu birimlerde görev yapanların, 5) Üniversitelerde sigortacılık ve aktüerya alanında öğretim üyesi olarak ders verenlerin bu görevlerde geçirdikleri süreler değerlendirmeye alınır. Sigorta hukukunda en az beş yıl (itiraz hakemliği için başvuran adayların en az on yıl) deneyim sahibi olduğu kabul edilecekler, Türkiye Cumhuriyetinde eğitim veren hukuk fakültelerinden veya denkliği kabul edilen diğer ülkelerdeki hukuk fakültelerinden mezun olanlardan; 1) Sigortayla ilgili davalara bakan mahkemelerde hâkim olarak görev yapmış olanları, 2) Sigortacılığa ilişkin düzenleme ve denetleme kuruluşlarında mevzuatın hazırlanmasında, uygulanmasında ve denetimde görev alan ve mesleğe özel yarışma veya yeterlik sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan memurları, 3) Sigorta davalarında fiilen vekillik yapmış veya sigorta uyuşmazlıklarında sigorta hukuku alanında bilirkişilik yapmış olan avukatları, 4) Üniversitelerde sigorta hukuku, ticaret hukuku ve medeni usul hukuku alanlarında öğretim üyesi olarak ders verenleri, kapsar. Açıklamalar : 1- Meslek öncesi eğitim ve staj, fiili süre hesabında dikkate alınmaz. Vekâlet ilişkisinde çoğunlukla rücu, acente takibi, icra ve ceza davalarıyla ilgilenenler ile sigorta hukuku dışında danışmanlık hizmeti verenlerin bu faaliyetleri deneyim şartının belirlenmesinde kabul edilmez. 2- Öğretim üyelerinin sigorta hakemliğine ilişkin yeterliliği; sigortacılıkla veya sigorta hukuku ile ilgili çalışmaları ve yayınları ile verdiği dersler göz önünde bulundurularak değerlendirilir. 3- Zorunlu haller nedeniyle (askerlik, doğum, hastalık ve benzeri sebeplerle ücretsiz izin, resmi görev, yurt dışı yüksek lisans) mesleki faaliyete ara verilmiş olması deneyime etki edecek şekilde ara verilmiş sürelerden sayılmaz. Zorunlu haller nedeniyle ara verme süresi her hâlükârda 2 yılı aşamaz. 4- Zorunlu haller dâhil sigorta hukukunda kesintisiz 3 yıl ve üzeri ara verme, sigortacılıkta ise kesintisiz 5 yıl ve üzeri ara verme, mesleki deneyime etki edecek süre olarak kabul edilir.

3-SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: Adayların, aşağıda sayılan belgelerle birlikte Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurmaları gerekmektedir. Komisyon’a sunulan belgelerin güncel olması gerekmekte olup daha önce başvurulan hakemlik sınavları için verilmiş olan belgelerin, bu başvuruda kullanılması yönündeki talepler dikkate alınmayacaktır. a) Sigorta Tahkim Komisyonu internet sitesinden indirilen başvuru formu. b) Özet olarak özgeçmişi belirtir imzalı beyan. c) Deneyim şartının belirlenmesi için, ilgili kuruluşta çalıştığına ilişkin sosyal güvenlik kaydı yanında, kuruluşta çalıştığı dönemlerde hangi görevleri hangi süreler içinde yaptığını görev, yetki ve sorumluluğu gösterecek şekilde ilgili kuruluşun yetkili temsilcisinin imzasını taşıyan yazı. ç) En son mezun olunan yüksekokula ait diplomanın noter tasdikli örneği. d) Konkordato ilan ve iflas etmemiş olduklarına dair belge.** e) 5684 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen durumu sağladığına dair imzalı beyanı. f) 5684 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendindeki suçlardan mahkûm olmadığına dair arşiv kaydını içeren adli sicil belgesi. g) Nüfus cüzdanı örneği. ğ) Sigorta hukukunda en az beş yıl (itiraz hakemliği için başvuranlar için en az on yıl) veya sigortacılıkta en az on yıl (itiraz hakemliği için başvuranlar için en az oniki yıl) deneyim sahibi olduğunu gösteren belgeler. h) Serbest çalışan avukatların, takip ettikleri davalara ilişkin mahkeme ve dosya numaraları ile her yıla ait sigorta konulu en az beş davanın hükmü veya Tüketici Hakem Heyetleri ya da Komisyonda görülen uyuşmazlıklara ilişkin karar örnekleri. ı) Bilirkişilerin, sigorta hukuku alanında bilirkişi olduğuna dair ilgili Bilirkişilik Bölge Kurulundan alınmış yazı ve bu alanlarda her yıl en az 5 kere görevlendirildiğini gösterir UYAP bilirkişi portalından alınmış görevlendirme dökümü ya da bilirkişi yemin ve teslim tutanağı. i) Terör suçlarıyla ilgili hakkında soruşturma bulunmadığına dair savcılıktan alınacak belge. (*) İstenen belgelerin aslını veren kurum veya kuruluş tarafından “aslı gibidir” ibaresi yazılarak onaylanan örneği de kabul edilecektir. (**) Kamu hizmeti devam edenler Konkordato ilan ve iflas etmemiş olduklarına dair belge yerine imzalı beyan verebilirler.

4-SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NA YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ Adayların Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurusu 25.08.2021 – 17.09.2021 tarihleri arasında alınacak ve istenen belgelerin tamam olup olmadığı Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından incelenecektir. Sınava girebileceklere ilişkin nihai karar ise Aday Değerlendirme Komisyonu tarafından verilecektir. Aday Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen adayların listesi, sınavı yapacak olan Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)’e bildirilecektir. Aday, Aday Değerlendirme Komisyonu tarafından sınava kabul edilip edilmediğini 25.10.2021 tarihinde Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)’in internet sayfasında “Duyurular” bölümünde yayımlanacak “2021 Yılı Hayat Dışı Sigorta Hakemi / İtiraz Hakemi Başvuru Durumu” alanından T.C. Kimlik numarası ile sorgulayarak öğrenecektir. Sınava kabul edilmeyen adaylar, varsa itirazlarını 25.10.2021 – 05.11.2021 tarihleri arasında Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapacak ve itirazlar Aday Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanıp Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)’e bildirilecek ve 22.11.2021 tarihinde Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)’in internet sayfasında “Duyurular” alanında konuya ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. Gerekli nitelikleri taşımadığı veya ibraz ettiği belgelerde usulsüzlük olduğu sonradan tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılır, sınavda başarılı olsalar dahi sigorta hakemi / itiraz hakemi olmaya hak kazanamazlar. Sadece sınavda başarılı olunması, adaylar bakımından kazanılmış hak hüviyeti taşımaz. Gerekli nitelikleri taşıyan ve sınavda başarılı olan adaylar sigorta hakemi / itiraz hakemi olmaya hak kazanır, ancak dosya üstlenmesinde hukuki veya fiili engeller bulunanlar, özellikle; 5684 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası uyarınca sigorta hakemliği / itiraz hakemliği yapması yasaklanmış kişiler, fiilen hakemlik yapamazlar. 5- SINAV Hayat Dışı Sigorta Hakemliği Sınavı ve İtiraz Hakemliği Sınavı Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından 18.12.2021 tarihinde yapılacaktır. Sigorta Tahkim Komisyonuna yaptığı başvuru Aday Değerlendirme Komisyonu tarafından kabul edilen adaylar, sınava girmek için, SEGEM’in internet sitesinde (www.segem.org.tr) yer alan Başvuru ve Uygulama Kılavuzunda belirtilen usul ve esaslara göre 25.10.2021 – 26.11.2021 tarihleri arasında SEGEM’e başvuracaklardır. Sınavda başarılı olanlar SEGEM tarafından ilan edilecek ve başarılı olan adayların listesi Bakanlığa bildirilecektir. Bakanlığın kabul etmesi halinde, uygun görülenler sigorta hakemliği veya itiraz hakemliği listesine kaydedilmek üzere Sigorta Tahkim Komisyonuna bildirilecektir. Sınav hakkında (yeri, zamanı, usulü, kapsamı, soru adedi, konu başlıkları, değerlendirme yöntemi vb) ayrıntılı bilgi, Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikten ve SEGEM’in internet sitesinde (www.segem.org.tr) yayımlanacak Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzundan öğrenilebilecekti.Etiketler: Hakem, sigorta Tahkim Komisyonu, sınav, SEGEM
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
SEGEM'in sınav ücreti tartışılıyor